słynni twórcy

Charakterystyka autorskich praw osobistych twórcy

definicje prawo autorskie

Chronią nieograniczoną w czasie więź twórcy z utworem i są niezbywalne. „Można powiedzieć, że chronią wkład twórczy na dziele konkretnego człowieka i jego psychiczny i emocjonalny związek z własnym utworem” (Wyrok
Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 stycznia 2017 r.I ACa 830/16, LEX nr 2288137).

Zgodnie z art. 16 PrAut należy do nich w szczególności prawo do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu orazjego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Wyliczenie to ma charakter przykładowy[1]. Prawa autorskie o charakterze osobistym przysługują wyłącznie twórcom (współtwórcom) i dotyczą wszystkich kategorii utworów. Dotyczy to również utworów pracowniczych i ich autorów. Pewne ograniczenia zostały zastosowane jedynie w przypadku programów komputerowych – ich twórcy nie mogą decydować o pierwszym publicznym udostępnieniu utworu, nie mają prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z niego oraz wpływu na integralność dzieła[2].

W przeciwieństwie do autorskich praw majątkowych, prawa osobiste – jak wynika z ich istoty – mogą przysługiwać tylko jednej osobie. Zatem w przypadku dzieł współtworzonych są dla autorów prawami odrębnymi. Niezbywalność i zakaz zrzekania się praw autorskich osobistych nie stoją na przeszkodzie zobowiązaniu się twórcy do niewykonywania określonego prawa wobec danej osoby, a nawet zezwolenia tej osobie na wykonywanie oznaczonego prawa zamiast autora[3].

[1] J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa 2014 r., s. 47.

[2] Sybilla Stanisławska-Kloc, Prawa autorskie osobiste, (w:) D. Flisak (red), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Warszawa 2015. s. 217-219.

[3] J. Barta, R. Markiewicz, op. cit., s. 50.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *